ŠVP MŠ BENJAMINEK

Zaměření ŠVP PV vychází z přirozených potřeb dítěte a ze situací dítěti a jeho životu blízkých s ohledem na věk či sociální zkušenosti. Jeho obsah  je v souladu s RVP PV a je založen na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, které probíhá ve skupinách i individuálně. Vzdělávání má charakter hry a různorodých činností, které dávají dítěti možnost výběru, probouzejí jeho aktivní zájem, podporují vnímavost vůči okolnímu dění, podněcují jeho přirozenou zvídavost, touhu zkoumat a objevovat.

Obsah předškolního vzdělávání se v naší MŠ prolíná všemi pěti základními okruhy v souladu se RVP PV tj.
Dítě a jeho tělo; Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost; Dítě a svět.

ŠVP PV MŠ Benjaminek s názvem "Duhová zahrádka" je rozdělen do 5 tématických celků.  

Podrobné rozpracování vzdělávací nabídky do integrovaných bloků je předmětem TVP PV. Tímto způsobem je možné přizpůsobit vzdělávací nabídku konkrétní skupině dětí, jejich tempu, zájmům a potřebám a současně umožnit učitelkám ve třídě na obsahu vzdělávací nabídky tvořivým způsobem úzce spolupracovat.


Tematické celky:

Vítáme se ve školce

Zahrádka hraje na konci léta všemi barvami. Propojují se v ní všechny barvy duhy se všemi přírodními živly - země, voda, oheň vzduch, které jsou vzájemně propojené, a jeden bez druhého nemůže existovat. Zahrada je plná rostlin a stromů, které vyrůstají z kořenů a naše kořeny jsou v rodině. Jako každý strom má své místo a svou zem, tak my máme svůj domov. Prostřednictvím dějů v přírodě chceme dětem přiblížit vztah k domovu, rodině i vlasti a dítě postupně a nenásilně seznámit s novým prostředím, režimem dne, s dospělými osobami a vrstevníky, se kterými se budou ve školce setkávat. Snahou je vzbudit pocit bezpečí, důvěry a omezit pocit obavy dítěte.


Podzimní malování

Příroda, která mění svůj kabát, nám v podzimním období čaruje na zahrádce - svléká stromy z listí a vybarvuje ho, nechává dozrát ovoce a připravuje zvířátka na zimní spánek. Stejně tak my kouzlíme s přírodninami, které nám v tomto období příroda nabízí. Zaměříme se na charakteristické změny v přírodě souvisejících se změnami ročního období, zapojení smyslů při rozlišování vnímaných, rozvoj poznávacích schopností při vycházkách do přírody, vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie. Upevňování společenského chování v přírodě, základní ekologické chování, co patří a nepatří do lesa, sběr přírodnin a tvoření z nich. Vysvětlíme si význam lesa pro život, přiblížíme si život některých zvířátek na podzim, a proč se ukládají k zimnímu spánku. Připravíme si "Zahradní slavnost" se zamykáním zahrady.

Zimní šepotání

Zahrada  je zamčená, odpočívá a nabírá sílu k jarnímu probuzení. Příroda se uložila k zimnímu spánku, dny jsou krátké, noci dlouhé. V tomto období trávíme venku méně času. Ven nás lákají hlavně zimní radovánky. Nastává období příprav a těšení se na "Ježíška." Pro děti je předvánoční čas vhodnou motivací k poznávání nejrůznějších činností, tradic a zvyků. Adventní čas je časem lásky a rozdávání radosti druhým, přibližování vánočních zvyků a tradic, čas zdobení vánočního stromečku přípravy dárků pro naše bližní, čas péče o zvířátka a ptáčky v zimě. Tento čas je příznivý k provozování zimních sportů (bobování, koulování, bruslení, lyžování, sáňkování, stavění sněhuláků), ke zkoumání vlastností sněhu a ledu. Uvědomujeme si vliv počasí na způsob oblékání jako ochrany před podchlazením a význam otužování pro upevnění zdraví.


Jarní probuzení

Po dlouhé zimě se zahrada probouzí a ožívá. Raší listy, nové větvičky a objevují se první květy. I my jsme ožili, povyrostli, vyspěli. Radujeme se z jara, slavujeme (Velikonoce, Svátek maminek, ...). Prožíváme s přírodou zrození rostlin i mláďat, seznamujeme se s základy pěstitelství a chovatelství. Budeme se všímat změn počasí v přímé souvislosti s roční dobou, činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky, společné "odemykání zahrady". Zaměříme se na poznávání a pojmenování některých volně rostoucích i zahradních květin, co potřebují rostliny k životu, pečování o květiny ve třídě nebo na záhonku, provádění pokusů s klíčením rostlin. Pojmenování domácích zvířat, jejich užitek, jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky. Působením na citovou stránku radostně prožijeme oslavy Dne matek, uvědomíme si, co pro náš život maminka znamená, jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů. Vnímat důležitost, sounáležitosti a
pospolitosti tohoto společenství a jeho nezastupitelnost v životě jednotlivce. Výtvarné, pracovní, hudební a hudebně pohybové činnosti tematicky zaměřené na
jarní období.


Letní radování

Tak jako se zahrada těší a raduje z nejteplejšího, nejhezčího a nejstálejšího počasí v roce, tak i my tuto dobu krátkých rukávů a nohavic využíváme k různým výletům za poznáním, slavnostem a radovánkám v přírodě. Těšíme se na prázdniny. Sledujeme typické znaky letního počasí, vnímáme počasí a jeho proměny v letním období. Seznámíme se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu, poznáme některé dopravní prostředky, význam pro člověka, existence dopravních značek, úloha semaforu. Uvědomíme si význam pohybu jako součásti ozdravného životního stylu - chodíme co nejvíce do přírody, provozujeme letní sporty, chráníme se před sluncem a dodržujeme pitný režim. Utváříme povědomí o existenci jiných ras a kultur, rozdílnost barvy pleti.


Materiál ke stažení: