V souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR bychom Vás rádi informovali o způsobu nakládání s osobními údaji, které pro nás i pro Vás z tohoto nařízení vyplývají. 

FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s., Hausmannova 3003/9, 143 00 Praha 4, adresa provozovny: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 11, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobní údajů, osobní údaje, které:

-        souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců dětí a jejich zákonných zástupců v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv dětí, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.);

-        související s identifikací dítěte ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.);

-        jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti uložené platnými právními předpisy - např. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a další právní předpisy;

-        jsou nezbytné na ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu;

-        k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

„Škola“ zpracovává osobní údaje za účelem realizace smluvního vztahu se zákonnými zástupci dítěte, a dále za účelem realizace plnění právní povinnosti, veřejného zájmu a ochrany oprávněných zájmů školy.

Osobní údaje zpracovávané za jinými účely než je vymezeno výše, jsou vždy zpracovávány na základě konkrétního souhlasu subjektu údajů a přesně vymezeného jednotlivého účelu zpracování. Takový souhlas je odvolatelný za podmínek uvedených níže.

Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů (v našem případě zákonný zástupce dítěte) má právo požádat Správce (FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.) o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-        zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce;

-        zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany;

-        pro účely přímého marketingu;

-        pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém Subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Na FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 7hhzbu3, emailem na adrese benjaminekms@seznam.cz nebo poštou na adrese FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s. Hausmannova 3003/9, 143 00 Praha 4. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na „školu“ obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou Subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Aktuální znění poučení najdete od 25. 5. 2018 na OOÚ.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Michaela Štěpánka Sedláčková, tel. č.603 498 510, email: mh.acc@volny.cz.