Harmonogram zápisů

 

KALENDÁŘ ZÁPISU DO MŠ

  2. 1. 2019   Zveřejnění informací k zápisu do MŠ pro 2019/2020

19. 3. 2019   Den otevřených dveří v MŠ 10 – 12 a 15 – 17 h

10. 4. 2019   Den otevřených dveří v MŠ 10 – 12 a 15 – 17 h

 

Příjem vyplněných a potvrzených přihlášek do MŠ v kanceláři ředitelky mš, v 1. patře Vejvanovského 1610, Praha 11

15. 5. 2019 10 – 12 hod a 15 - 17 h

16. 5. 2019 10 - 12 hod a 15 – 17 h

28. 5. 2019 - 9 – 12 h      Možnost zákonných zástupců nahlédnutí do spisu svého dítěte (seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí k       předškolnímu  vzdělávání do MŠ) v souladu s § 36 odd.3 zák č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v budově provozovny Vejvanovského 1610, Praha 11 v kanceláři ředitelky.

4. 6. 2019    Zveřejnění seznamu registračních čísel dětí nově přijatých do mš pro rok 2019/2020 v MŠ a na webu MŠ Benjaminek (po 12 hod)

12. - 13. 6. 2019 Podepisování rozhodnutí o přijetí

30. 8. 2019   Dopolední adaptační setkání dětí a rodičů v mš

INFORMACE PRO RODIČE:

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti § 34 a 34b školského zákona).

Kritéria přijetí:

1.     Kapacitní možnosti mš

2.     Předškolní děti

3.     Věk dítěte

4.     Sourozenec

Zákonný zástupce má povinnost spolu s odevzdáním žádosti předložit svůj platný průkaz totožnosti, případně občanský průkaz dítěte, rodný list dítěte a potvrzení o trvalého pobytu dítěte (jen pokud není shodné s rodiči dítěte).

V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte, včetně informace o možnosti nahlédnutí do spisu svého dítěte dne 28. 5. 2019 v 9 – 12 h a možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Ředitelka mateřské školy je povinna přihlášku, evidenční list a dodatek k přihlášce od zákonných zástupců přijmout a dle kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítě do mateřské školy.

Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 04. 06. 2019 od 12 hodin, zveřejňují se pouze registrační čísla přijatých dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na MŠ.